مطالب مرتبط با کلید واژه

چشم انداز


چشم انداز

•    تهیه، سازماندهی ونگهداری منابع چاپی و الکترونیکی معتبر در حوزه علوم پزشکی •    آموزش، تعلیم و تقویت مهارت های اطلاع یابی دانشجویان واعضای هیئت علمی دانشگاه •    فراهم آوری دستیابی و به کار گیری انواع منابع اطلاعاتی بر اساس احترام به ...