پرسنل

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته     شغل   اطلاعات تماس ایمیل         
 فاطمه پیشوایی کارشناسی ارشد کارشناسی کتابداری در شاخه پزشکی/کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی  مسئول کتابخانه 42343395-086 Fatemeh_pishvayi@yahoo.com  
راضیه کرد کارشناسی       کارشناس کتابخانه 42343395-086 Razieh_kord@gmail.com

 

کلید واژه ها: پرسنل