راهنمای استفاده کاربران از کتابخانه HTML

تعداد بازدید:۵۷۱

 راهنمای استفاده از کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه 


رده بندی کتابخانه
به منظور سهولت دسترسی به منابع کتابخانه، کتابها بر اساس موضوع مربوطه رده بندی می شوند و بر اساس رده در قفسه ها چیده می شوند. منابع تخصصی در حوزه علوم پزشکی بر اساس نظام رده بندی NLM و منابع غیر پزشکی بر اساس LC رده بندی می شوند. نمونه ای از رده بندی NLM در پایان این مطلب ارائه شده است. رده بندی NLM (با ترجمه فارسی) در بخشهای مختلف کتابخانه نصب شده است.
جستجو در منابع کتابخانه
به منظور جستجو در منابع کتابخانه می توان با مراجعه به نظام رده بندی که در بخشهای مختلف کتابخانه نصب است، رده موضوع مورد نظر را پیدا کرد و سپس در قفسه ها در رده مربوطه کتاب های مورد نظر را جستجو کرد.
چیدمان کتابها در قفسه از QS شروع و به WZ ختم می شود. (از چپ به راست). کتابهای لاتین، مرجع و عمومی در قفسه های جداگانه چیده شده است.
در صورتی که کتاب خاصی مد نظر باشد با عنوان یا نویسنده مشخص، می توان با جستجو در نرم افزار کتابخانه و بر اساس رده آن، کتاب را د رمحل خود  در قفسه بازیابی کرد.
شرایط عضویت و امانت
اعضای کتابخانه
•    اعضای هیئت علمی دانشکده
•    اساتید مدعو و حق التدریس
•    دانشجویان دانشکده
•    کلیه کارکنان دانشکده

مدارک لازم جهت عضویت
برای ثبت نام و عضویت دانشجویان دانشکده، به منظور تسریع در ارائه خدمات، لیست دانشجویان جدید پذیرفته شده در هر نیمسال از آموزش دانشکده دریافت و در سیستم کتابخانه ثبت می گردد و دانشجویان به عضویت کتابخانه در می آیند. در غیر این صورت :
سایر دانشجویان (میهمان، انتقالی ...): کارت دانشجویی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا اسکن آن) و تکمیل فرم عضویت
اعضای هیئت علمی و کارکنان: کپی آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا اسکن آن) و تکمیل فرم عضویت
اساتید حق التدریس: کپی قرارداد و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا اسکن آن) و تکمیل فرم عضویت
تعداد و مدت امانت منابع
•    اعضای هیئت علمی به تعداد مورد نیاز و حداکثر به مدت یک نیمسال مشروط بر اینکه تعداد منابع امانتی در کتابخانه به تعداد کافی بوده و مورد تقاضا نباشد.
•    اساتید مدعو و حق التدریس تعداد ۵ عنوان و حداکثر به مدت یک نیمسال مشروط بر اینکه تعداد منابع امانتی در کتابخانه به تعداد کافی بوده و مورد تقاضا نباشد.
•    دانشجویان تعداد ۷ عنوان و به مدت ۱۵ روز
•    کارکنان تعداد ۵ عنوان و به مدت ۱۵ روز
 
 دیرکرد و جریمه تاخیر در بازگشت منابع به کتابخانه                               
چنانچه منابع امانتی در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود مطابق مقررات زیر برخورد خواهد شد:
•    دیرکرد در بازگشت منابع به کتابخانه مشمول اخطار، جریمه و تکرار آن موجب محرومیت عضو از خدمات کتابخانه می گردد.
•    جریمه دیرکرد منابع مرجع به ازای هر روز ۳۰۰۰ ریال و سایر منابع ۱۰۰۰ریال می باشد.
•    در صورت تکرار دیرکرد بیش از سه نوبت، امانت گیرنده به مدت یک نیمسال از خدمات کتابخانه محروم خواهد شد و در صورت تکرار در نوبتهای بعدی، عضویت فرد باطل می گردد.

کلید واژه ها: کاربران