کارگاه سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۵۰۵
  • کارگاه های شش ماهه اول سال 1401
عنوان کارگاه مدرس   گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب 1401/01/27
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1401/02/10

 

  • کارگاه های شش ماهه دوم سال 1401
عنوان کارگاه مدرس   گروه هدف محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان تحت وب 1401/09/19
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان تحت وب  1401/10/24