کارگاه سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۹۱
  • کارگاه های شش ماهه اول سال 1401
نوان کارگاه مدرس   گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب 1401/01/27
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1401/02/10