فضای فیزیکی کل

تعداد بازدید:۴۸۱
  • فضای فیزیکی کتابخانه 310 متر مربع میباشد.