فضای فیزیکی کل

تعداد بازدید:۶۵۲
  • فضای فیزیکی کتابخانه 310 متر مربع میباشد.