فضای فیزیکی کل

تعداد بازدید:۳۷۷
  • فضای فیزیکی کتابخانه 198 متر مربع میباشد.