گزارش عملکرد سال ۱۴۰۰ HTML

تعداد بازدید:۴۴۰

عملکرد کتابخانه مرکزی در سال 1400

رشد مجموعه کتابخانه

 • خریداری کتب مورد نیاز دانشجویان واعضای هیات علمی کتابخانه مرکزی
 • به روز رسانی منابع مورد نیاز گروههای آموزشی
 • فهرستنویسی منابع خریداری شده
 • ارزیابی و فهرستنویسی منابع اهداء شده به کتابخانه

ارزیابی مجموعه کتابخانه

 • آماده سازی کتابخانه براساس پروتکل های بهداشتی
 • نظارت بررعایت شیوه نامه های بهداشتی از طرف کاربران
 • رعایت شیوه نامه ها در سالن مطالعه ونگهداری وقرنطینه ی کتابهای برگشتی
 • همکاری با دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه وامانت کتاب جهت شرکت در آزمون استخدامی با اخذ کارت ملی ودر زمان محدود
 • سرویس دهی به کاربران در دوران کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی
 • اطلاع رسانی وبرطرف کردن نیازهای اطلاعاتی درخواستی کاربران
 • به روز رسانی وب سایت کتابخانه مرکزی و دیجیتال و بیمارستان و بارگذاری اطلاعات
 • امانت و بازگشت کتب درخواستی کاربران کتابخانه
 • انجام امور مربوط به کاربران، شامل تسویه حساب اعضاء و ویرایش اطلاعات
 • ایجاد عضویت جدید
 • آماده سازی منابع
 • نیازسنجی برای تهیه منابع
 • شرکت در کارگاههای آموزشی مرتبط با فعالیتهای کتابخانه
 • پیگیری جهت تامین اعتبار و خرید نرم افزار کتابخانه ای تحت وب آذرسا
 • انجام امور مربوط به برنامه عملیاتی

اطلاع رسانی

 • اطلاع رسانی دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی از طریق ایمیل و سایت کتابخانه
 • اطلاع رسانی کتب سفارشی اعضای هیات علمی از طریق ایمیل