مقررات عمومی

تعداد بازدید:۴۱۳

  نظر به اهمیت کتاب و کتابخانه به منظور استفاده بیشتر و کارآمدتر از امکانات موجود در کتابخانه دانشکده ، حفظ و نگهداری منابع و اعمال روشهای یکنواخت و هماهنگ درخدمات امانت مواد کتابخانه ای، این آئین نامه تنظیم شده است.
 1-مقررات امانت منابع :
  اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشکده
هر دانشجو می تواند 5 جلد کتاب امانت بگیرد . و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
عضو هیئت علمی می تواند 10 جلد کتاب امانت بگیرد . و در صورت نیاز تمدید خواهد شد.
فقط به اعضای کتابخانه کتاب امانت داده می شود.
امانت گیرنده مجاز نیست کتابهای امانت گرفته شده را به دیگران واگذار نماید
 2-جریمه دیرکرد:
چنانچه کتاب به امانت گرفته شده توسط افراد عضو در موعد مقرر به کتابخانه عودت داده نشود ، 1000 ریال به ازای هر روز جریمه دیرکرد برای هر کتاب دریافت خواهد شد .
در صورت تکرار دیرکرد کتابخانه تا دو برابر مدت تاخیر از امانت دادن کتاب به امانت گیرنده معذور است.
اگر با وجود اخطار کتابخانه در برگرداندن کتاب تاخیر رخ دهد بناچار کارت عضویت امانت گیرنده باطل خواهد شد.
3- ناقص یا ضایع نمودن مواد کتابخانه:
 چنانچه امانت‌گیرنده کتاب را گم کند یا ناقص تحویل کتابخانه دهد،‌ جبران خسارت وارده برعهده استفاده‌کننده خواهد بود. میزان خسارت و هزینه مربوط به سازماندهی و آماده‌سازی، نحوه و زمان لازم برای جبران آن توسط مسیول کتابخانه تعیین خواهد شدو
 کتابخانه تا قبل از دریافت اصل کتاب گمشده، با امانت‌گیرنده تسویه حساب نخواهد کرد. بنابراین ضروری است که کتابخانه را در اسرع وقت از مفقودشدن کتاب مطلع سازد تا زمان لازم برای سفارش و تهیه کتاب مهیا باشد.
 4 -خروج غیر قانونی مواد کتابخانه:
 هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت مواد کتابخانه اقدام به خارج نمودن آنها از کتابخانه نموده باشد بعنوان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آید و تا تعیین تکلیف از سوی کمیته آن فرد از کلیه خدمات کتابخانه محروم خواهدشد
  به منظور حفظ و منزلت کتاب و کتابخانه ، کلیه اعضاء موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند:
اجتناب از رفتارهای مغایر با اصول اسلامی و اخلاقی
حفظ کامل سکوت و آرامش
حفظ نظم و پاکیزگی کتابخانه
رعایت نظم در کتابخانه
استفاده از تلفن همراه  در کتابخانه اکیدا" ممنوع است .