بخش امانت

تعداد بازدید:۴۶۵

بازده کارهای انجام شده در تشکیلات گوناگون مراکز کتابداری و اطلاع رسانی، گسترش دانش یا توزیع اطلاعات است. کوشش کتابخانه ما نیز پس از برگزیدن و گرد آوری منابع عظیم دانش بشری، روبه رو شدن با مراجعان وسعی در بهبود سرویس دهی به آنان ولوآنکه نظمی بی همتا داشته باشد تا برای استفاده درست به کار گرفته نشود، سودی نخواهد داشتو در این مرحله است که نقش راهنمایی کتابخانه ها برای جویندگان دانش و فرهنگ نمایانده می شود. هدف کلی در بخش امانت فراهم آوردن امکاناتی است که ارائه خدمات مرجع را تسهیل و استفاده از منابع کتابخانه را از طریق امانت یا غیر آن آسان کند. از جمله وظایف این بخش: 


۱. فراهم کردن ابزار و وسایل لازم برای دسترسی مراجعه کنندگان به منابع کتابخانه
۲. راهنمایی آنان
۳. همکاری در انتخاب و تکمیل منابع
۴. تهیه سیاهه نشریات ادواری
۵. کتابهایی که به صحافی یا مرمت نیاز دارند
۶. همکاری با بخش فهرستنویسی در وجین کردن منابع
۷. تهیه و ارائه گزارشهای لازم درباره تمام اقدامات انجام شده است.
۸. صدور کارت عضویت برای اعضای جدید کتابخانه
۹. امانت دادن منابع برای اعضای جدید کتابخانه
۱۰. امانت دادن منابع به متقاضیان
۱۱. پیگیری و بررسی برگشت مواد و استفاده از مقررات دیر کرد بر حسب ضوابط
۱۲. تهیه صورت عنوانهای مورد در خواست مراجعه کنندگان و پیشنهاد آنها به بخش سفارشات
۱۳. بررسی در خواست های مراجعه کنندگان در مورد رزرو کتاب
۱۴. دریافت و تنظیم کتابهای فهرستنویسی شده
۱۵. بررسی و تنظیم قفسه های باز به منظور قفسه خوانی در زمانهای مورد نظر
۱۶. وجین مجموعه کتابخانه با همکاری بخش فهرستنویسی
۱۷. بررسی نارساییهای شیوه گردش کتاب و ارائه پیشنهادات اصلاحی است.

کلید واژه ها: امانت