آیین نامه عضویت HTML

تعداد بازدید:۴۱۰

آیین نامه عضویت کتابخانه مرکزی دانشکده علوم پزشکی ساوه

اعضای کتابخانه

 1. اعضای هیئت علمی دانشکده
 2. اساتید مدعو و حق التدریس
 3. دانشجویان دانشکده
 4. کلیه کارکنان دانشکده

تبصره یک: اساتید مدعو و حق التدریس و نیز کارکنان دانشکده به جز کارکنان شاغل در معاونت آموزش و تحقیقات، با ارائه کارت شناسایی معتبر می توانند از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

تبصره دو: هیئت علمی و دانشجویان سایر دانشگاه ها و محققان در سطح شهرستان، به صلاحدید رییس کتابخانه و یا کتابدار بخش امانت می توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر از خدمات کتابخانه استفاده نمایند.

شرایط عضویت

 1. دانشجویان دانشکده می توانند با مراجعه به کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا فایل اسکن شده عکس) و تکمیل فرم درخواست عضویت، به عضویت کتابخانه در آیند.
 2. دانشجویان انتقالی، میهمان و سایر دانشجویانی که به هر دلیلی اسامی آنها در لیست آموزش دانشکده نباشد می توانند با مراجعه به کتابخانه و ارائه کارت دانشجویی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا فایل اسکن شده عکس) و تکمیل فرم درخواست عضویت، به عضویت کتابخانه در آیند.
 3. اعضای هیئت علمی که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه هستند، لازم است با مراجعه به کتابخانه و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا فایل اسکن شده عکس) نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمایند.
 4. اساتید مدعو و حق التدریس نیز که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه هستند، می توانند با مراجعه به کتابخانه و ارائه معرفی نامه کتبی از مدیر گروه مربوطه و کپی قرارداد حق التدریس و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا فایل اسکن شده عکس) نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام نمایند.
 5. آن دسته از کارکنان دانشکده که مایل به استفاده از خدمات کتابخانه هستند نیز می توانند با مراجعه به کتابخانه و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی و یک قطعه عکس ۳*۴ (یا فایل اسکن شده عکس) و تکمیل فرم درخواست عضویت، به عضویت کتابخانه در آیند.

مدت عضویت و تسویه حساب

 1. مدت اعتبار عضویت برای اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده تا زمان باز نشستگی و یا انتقال آن ها می باشد.
 2. مدت اعتبار عضویت اساتید مدعو و حق التدریس به مدت نیمسال قید شده در قرارداد و یا معرفی نامه مدیرگروه مربوطه می باشد. بدیهی است در صورت ادامه همکاری در هر نیمسال با تایید مدیر گروه مربوطه، این مدت قابل تمدید می باشد.
 3. مدت اعتبار عضویت دانشجویان تا پایان فراغت از تحصیل آن ها می باشد.
 4. کلیه اعضا موظفند پس از پایان مدت اعتبار عضویت، مطابق مقررات با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

تبصره یک: کلیه اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده به هنگام مرخصی های طولانی مدت از قبیل ماموریت آموزشی، مامور به خدمت شدن در خارج از دانشکده، مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه و... می بایست با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

تبصره دو: مسئولیت تسویه حساب اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده به عهده کارگزینی مربوطه، اساتید مدعو و حق التدریس با مدیر گروه مربوطه و دانشجویان به عهده آموزش دانشکده می باشد.

تبصره سه: اساتید حق التدریس موظفند در پایان هر نیمسال تحصیلی با کتابخانه تسویه نمایند و پرداخت حق الزحمه آنها منوط به ارائه تسویه حساب با کتابخانه می باشد.

تبصره چهار: دانشجویان مهمان، جابجایی، انتقالی، محروم از تحصیل و ... نیز باید همانند سایر دانشجویان با کتابخانه تسویه حساب نمایند و مسئولیت آن به عهده آموزش می باشد.