شماره تلفن اورژانس: ۱۱۵ شماره تلفن آتش نشانی: ۱۲۵

تعداد بازدید:۸۹۰۳
شماره تلفن اورژانس: ۱۱۵ شماره تلفن آتش نشانی: ۱۲۵

شماره تلفن اورژانس: 115

شماره تلفن آتش نشانی: 125