کتب تالیفی یا ترجمه، مقالات و طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۶۸
شماره عنوان پدیدآورنده نوع کتاب قالب کتاب
1 مراقبت‌های پیش بیمارستانی فوریت‌های پزشکی در گروه‌های خاص نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار تالیف چاپی
2 نشانه‌شناسی و معاینات بدنی در اورژانس‌های پیش بیمارستانی نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار تالیف چاپی
3 مراقبت‌های پیش بیمارستانی تروما (1) نیره باغچقی، حمیدرضا کوهستانی، حمیدرضا ابراهیمی فخار تالیف چاپی