کارگاه سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۷۷۱

 

کارگاه های شش ماهه اول سال 1400

عنوان کارگاه مدرس   گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب 1400/01/31
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1400/02/18
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1400/03/17

کارگاه های شش ماهه دوم سال 1400

عنوان کارگاه مدرس   گروه هدف لیست شرکت کنندگان محتوای آموزشی تاریخ
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب 1400/07/28
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1400/08/15
آشنایی مقدماتی با منابع الکترونیک خانم پیشوایی دانشجویان لیست   تحت وب  1400/09/15

کلید واژه ها: کارگاه